Var du än jobbar i företaget eller oavsett vilka arbetsuppgifter du har, både påverkar och påverkas du av företagets ekonomi.

Företagsekonomi för icke ekonomer

Utbildningen vänder sig till deltagare som vill öka kunskapen om företagets ekonomi, kunna ta del av ekonomiska rapporter och förstå innehållet, beakta de ekonomiska faktorerna i det dagliga arbetet.

Utbildningsprogram

Dag 1 – 2 Ekonomiska grundbegrepp

Deltagarna får en grundläggande kunskap om redovisning. Det är dock ingen bokföringskurs, syftet är att få förståelse för hur underlagen till företagets rapporter skapas. Avsnittet innehåller också ett företagsspel som visar sambanden mellan resultat- och balansräkningen.

 • Redovisning, vad är det?
 • Kontoplanen, förstå principen
 • Utgift/Inkomst
 • Utbetalning/Inbetalning
 • Kostnad/Intäkt
 • Moms och källskatter
 • Balans och resultatrapporter
 • Bokslut
 • Årsredovisning

Dag 3 Grundläggande nyckeltal

För att kunna mäta om ett företag mår bra används olika nyckeltal. Nyckeltalen ger vägledning i många frågeställningar. Kommer företaget att överleva nästa lågkonjunktur? Kommer företaget att kunna betala våra fakturor? Ger företaget tillräcklig avkastning till ägarna? osv. Deltagarna får en genomgång av de vanligaste nyckeltalen. Avsnittet innehåller en mängd övningsuppgifter med diskussioner.

 • Likviditet, klarar företaget att betala nästa faktura
 • Soliditet, ett mått på långsiktig överlevnadsförmåga
 • Tillväxt, tar vi eller tappar marknadsandelar
 • Avkastning, används resurserna effektivt
 • Kassaflöde, hur läser man en kassaflödesrapport
 • Vinst och bruttomarginal, hur mycket tjänar vi på försäljningen

Dag 4 Grundläggande om kalkylering

Oavsett om man överväger att introducera en ny tjänst/produkt eller analyserar de man redan har är det viktigt att ta reda på var företaget tjänar sina pengar. Vi inleder med en genomgång av olika kalkylers syften och användningsområden. Vi kombinerar resonemang med diskussioner och övningsuppgifter.

 • Vilka kostnader är fasta och vilka är rörliga
 • Kritisk volym eller break even
 • Beräkna självkostnad, dvs vad kostar det oss totalt att producera en produkt

Dag 5 Grundläggande om investeringar

Detta avsnitt behandlar hur man beräknar om en investering är lönsam eller inte. Vi går igenom vilken kalkylmetod som är bäst lämpad vid olika situationer. Även detta avsnitt innehåller många övningar och diskussioner.

 • Grundinvestering
 • Restvärde
 • Diskontering
 • Annuitet
 • Kalkylränta

Dag 6 Företagsspel och sammanfattning

Deltagarna delas in i grupper om 2–3 personer. Grupperna ”tävlar” sedan med varandra i att driva ett företag. Deltagarna ställs inför olika beslutssituationer där det gäller att vara klok. Spelet tjänar också som en sammanfattning av genomgångna kursmoment. Man kommer snabbt att se konsekvenserna av sina beslut. Målet med företagsspelet skall leda till att deltagarna får en helhetsförståelse för ekonomiska nyckelbegrepp och för ett företags verksamhet. Deltagarna skall ha en utvecklad insikt om sin roll i företaget och hur verksamheten påverkas av enskilda beslut.

Ladda ner produktblad

Företagsekonomi för icke ekonomer

Utbildningsinformation

Omfattning
6 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
2 februari, 2022

Utbildningsdagar

Tillfälle: 1
2021-09-082021-09-152021-09-22
2021-09-292021-10-062021-10-13
Tillfälle: 2
2022-02-022022-02-092022-02-16
2022-03-022022-03-092022-03-16
Ingår i utbildningen
Lunch, fika, kurslitteratur
Pris
24 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan