”Tack Nercia, men framförallt tack till mig själv. Att jag tog steget.”

Lars Larsen, Vd Elprofilen

Diplomerad företagsledare

Vår utbildning till diplomerad företagsledare kan vara ditt nästa steg i din personliga utveckling och karriär. Den riktar sig till dig som idag är etablerad företagsledare, sitter i ledningsgrupp eller är på väg in i en sådan situation.

I utbildningen får du modeller, strategier och andra verktyg för att driva och utveckla företag till nästa nivå. Du läser 2 dagar vid tio tillfällen (21 dagar) ett år vid sidan om ditt ordinarie arbete.

Utbildningsprogram

Företagsledning och affärsansvar

Programmet inleds med företagsledningens kärnfrågor och din ledarroll att driva och utveckla företaget. Vad är egentligen företagets syfte och ledningens uppdrag? De och andra viktiga frågor som gäller affärsansvar och ledningsfrågor hamnar under bearbetning. Ett ledningsprojekt löper under hela utbildningen som en direkt tillämpning.

Företagets inriktning och företagsekonomisk analys

Vi tar ett brett grepp över utvecklingen av företagets affärer. Företagsledningen skall utveckla ett helhetssynsätt – en framgångsfilosofi, en känsla för var marknaderna finns, visioner om de egna möjligheterna och målen, men också normer och etik som ger styrka i agerandet. Under dessa dagar blandas teori med praktiska exempel.

Ekonomisk analys är en nödvändig högre baskunskap i ledningen. Hur tolkar man ekonomiska rapporter och vilka nyckeltal säger det väsentliga om verksamheten? Vi lär oss en snabb och effektiv metod som leder till att du inte “fastnar i analysen”. Vi genomför ett företagsspel som ger dig tillfälle att träna upp din känsla för ekonomi och affärsstrategi.

Utveckla affärer och utvecklas som ledare

Vi fortsätter med företagets affärer och hur dessa kan utvecklas. Här arbetar vi med hur man hittar rätt position på marknaden och vad skapar konkurrenskraft. Vad har varumärket för betydelse för affärerna? Vi går in på ”brand management”, att vårda sitt varumärke, och fördjupar oss i varumärkets dubbla funktion som identitet och sammanbindare.

Rollen som chef och ledare handlar mycket om att prioritera, motivera och delegera. Men även fatta beslut. Hur hanterar och analyserar vi risker för att kunna göra välavvägda bedömningar? Hur kan ditt beteende bidra till att motivera medarbetarna? Målet är att kunna skapa en effektiv struktur, tydlighet och metodik i organisationen för att ta tillvara alla resurser optimalt.

Affärsstrategi, marknadskommunikation och finansiell styrning

Affärsstrategin sätts under luppen. Vilken är affärsidén och vari ligger företagets konkurrensfördel? Hur kommunicerar man med marknaden och hur skapas den starka marknadsposition man önskar? Vi går igenom hur Corporate Social Responsibilty (CSR) och PR kan vara verktyg i marknadsstrategin och vilken inverkan dessa områden kan ha på varumärket. På vilket sätt kan man arbeta med CSR idag och i framtiden? Vi berör också marknadsföringens mål, marknadsavdelningens kostnader, intäkter och resultat, samt olika sätt att förbättra resultatet.

En stark balansräkning skapar självförtroende i företaget och gör det möjligt att agera långsiktigt. Dessutom står ledningen och styrelsen till svars inför ägarna för balansräkningen och den finansiella strategin. Som företagsledare integrerar man faktorerna ledarskap, affär och styrning. Tydlighet och förmåga att kunna “översätta affären” är viktiga ingredienser i ledarskapet.

Att leda sig själv, andra och organisationen

Det personliga ledarskapet blir allt viktigare eftersom företag allt mer kopplas samman med förtroende för individer. Vad gör dig till en bra ledare, hur vänder du något negativt till något positivt, i vilka sammanhang är de viktigast att du är en stark ledare? Detta är viktiga frågor för att utvecklas som ledare men ledarskap handlar också om att förstå var du hämtar du din energi och vad du gör när du känner dig otillräcklig. För att kunna leda andra behöver du även kunna leda dig själv.

En del i rollen som ledare är att hantera konflikter. Det finns flera olika verktyg och tillvägagångssätt för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. En förmåga som är till fördel även i förhandlingssituationer där konflikt är en nivå som inte bör undvikas. Dynamiken i olikheter kan bli en väg att skapa tillväxt både hos affärerna och medarbetarna.

Företagskultur och HR

Varje organisation utvecklar sin egen kultur. Denna kultur kan sägas vara ett mångfacetterat fält av mentala och kollektiva mönster som skapas i en ständig interaktion mellan medarbetare, ledning, kunder etc. Hur kan en företagsledning sätta ramarna för värdegrundsarbete och verka för en god företagskultur? Att låta kulturen skapas eller aktivt verka för att forma den är en avgörande faktor för hur framgångsrik verksamheten ska bli.

Att vara företagsledare handlar om att känna av, förstå och styra sin verksamhet i en stundtals kaotisk tillvaro. Förändring (eller snarare utveckling) är någonting självklart och naturligt men inte alltid lätt att hantera.

Ledningen visar vägen och måste förstå sin roll som förebild i arbetet med att forma en framgångsrik affärskultur. Att bygga ett mindset hos medarbetarna som kortar ledtiden till ökad lönsamhet och att stödja tankesättet med strukturer, belöningssystem etc. är ett omfattande arbete. Att ha en förståelse för hur man jobbar fram en god personalpolicy och kunna navigera bland arbetsrättens alla lagar och avtal är en viktig faktor när man ansvarar för personal.

Verksamhetsstyrning, företagsvärdering och förvärv

Idag utmanas organisationer till att ständigt utveckla processer och arbetssätt. Vad det handlar om är enkelt uttryckt att leda ständig förändring. Som ledare i förändring behöver du först och främst förstå de processer som äger rum under ytan hos dina medarbetare, men du behöver också förstå hur du ska kunna få effektivitet hos både medarbetaren och verksamheten.

På väg mot ekonomisk insikt skall vi träna företagsvärdering. Och antag att vi får ta hand om ett företag från scratch med affärsidé, ekonomi och människor – hur vill vi då organisera det? Konsekvenser av konkurrens- och förändringstakt är att korta reaktions- och genomloppstider, liksom konsten att göra rätt sak rätt, blir extremt viktiga.

Effektiva ledningsgrupper och verksamhetsledning

Vi avrundar verksamhetsstyrningen på en operativ nivå – hur man driver vardagseffektiviteten i produktions- och marknadsarbetet och hur leder man en förändringsprocess? Hur skapar man en effektiv ledningsgrupp och funktionella roller? Här får du hjälp att hitta strukturer och modeller som fungerar i praktiken för er verksamhetsstyrning och förändringsledning.

Internationalisering och styrelsearbete

Så ger vi oss in på utlandsetablering. När man vill växa internationellt hur måste då affärsidén ändras och hur etablerar man sig rätt? Hur navigerar man rätt bland kulturella olikheter? Globalisering och omvärldsfrågor påverkar även det lokala planet och därför behövs det strategiska perspektivet på internationalisering även för de företag som ännu inte etablerat sin verksamhet i ett annat land.

Ytterst ansvarig för företagets strategi är styrelsen. Styrelsens uppgift framgår allra tydligast av själva namnet – att styra företaget mot vision och strategiska mål. Det är lätt att arbeta i styrelsen om rollerna är tydliga och det finns en tydlig struktur för arbetet. Men styrelsearbete är dynamiskt och det är i styrelsens interaktion med företagets ledning som de stora möjligheterna finns.

Företagsledning nu och i framtiden – slutrapport för ledningsprojektet

Det sista avsnittet innebär både sammanfattning och utblick. Dags för slutrapportering från “skuggledningsgrupperna” som nu skall ha en komplett uppfattning om hur de skulle vilja utveckla “sina” företag. Affärs- och ledningsansvaret är fyllt av möjligheter att driva och förverkliga idéer. Du har nu fått med dig en bra verktygslåda för att driva och utveckla företag. Du har fått ett fördjupat kunnande som hjälper dig att fatta beslut på ett konsekvent och tryggt sätt. Här får du får du landa i din personliga utveckling, reflektera över ditt ledningsansvar och de uppgifter som du nu står inför.

Utbildningsinformation

Omfattning

Torsdag till fredag en gång i månaden med övernattning (första tillfället är onsdag till fredag). 10 tillfällen under ett år. Totalt 21 dagar

Nästa utbildningsstart

13 oktober 2021

Pris

119 000 kr exkl. moms.

Avgift för kost & logi tillkommer med ca 27.700 kr exkl. moms

Vill du ha mer information?

Fyll i formuläret så skickar vi mer information om utbildningenFrågor?

Vill du boka ett möte för rådgivning eller om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vad säger tidigare deltagare?

Anton Axelsson, vd på Puts och Tegel AB menar att alla har sitt sätt att leda bolag, det finns inget facit på hur man ska göra. 

När jag skulle ta över behövde jag utöka mina kunskaper

– När jag tog över företaget min farfar grundade så behövde jag utöka mina kunskaper och då kändes utbildningen till Diplomerad företagsledare som ett självklart val.

– Det jag har haft mest nytta av sedan jag blev vd är de personlighetsanalyser vi gjorde och diskussionerna kring vilken typ av ledare man är – och hur man kan jobba med sin egen personlighet. 

– Det bästa med utbildningen var nätverket och allt utbyte vi deltagare hade av andra. Folk kom från alla möjliga branscher och från både små och stora bolag. Jag har fortfarande kontakt med dem som precis som jag jobbar på byggsidan.

Idag jobbar jag som studiochef på Sweco Architects AB. Min roll är att se till att vi gör bra affärer, levererar kvalitet och att medarbetarna mår bra. säger Maria Dahlqvist

Examensarbetet gav mig mest

– Under utbildningen fick jag namn på kunskaper som jag redan hade, men fick också med mig många nya insikter om förändringsarbete, framför allt det som gäller människors beteende och gruppers psykologi

– Det examensarbete som vi gjorde som ett grupparbete på utbildningen var nog det som gav mig mest. Då genomlyste vi ett bonusprogram i ett företag och gav förslag på hur det kunde bli bättre.

– Genom de andra deltagarna fick jag både många och djupa insikter i andras verksamheter. Vi som gick utbildningen lärde känna varandra väl. Vi har fortfarande regelbunden kontakt och träffas två gånger om året ett dygn från lunch till lunch, då vi går igenom allas nulägen och utmaningar och hjälper varandra.