”22 fullmatade utbildningsdagar ger dig grunderna i kvalitetsstyrning och standardiserade ledningssystem som ISO. Du får breda kunskaper i verksamhetsutveckling och inspiration från framgångsrika företagsledare, kunskaper som du kan använda det direkt i ditt arbete.”

Kvalitets- och miljöansvarig

Är du redan kvalitets- och miljöansvarig på ditt företag – eller vill du bli? Utbilda dig hos oss och bli Diplomerad kvalitets- och miljöansvarig!

Vårt fullmatade program på 22 utbildningsdagar ger dig grunderna i kvalitetsstyrning och standardiserade ledningssystem som ISO. Du får samtidigt breda kunskaper i verksamhetsutveckling och inspiration från framgångsrika företagsledare – kunskaper som du kan använda direkt i ditt arbete. Utbildningen innehåller både teori och många praktiska övningar så att du effektivt kan jobba med arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet.

Efter avslutad utbildning har du massor av redskap att leda och stödja din organisation och ta ansvar för allt som en kvalitets- och miljöansvarig behöver hantera.

Utbildningsprogram

Kvalitets- och miljöprojekt

Genom hela utbildningen kommer du att arbeta med ett eget projekt som berör den verksamhet du finns i. Du får personlig handledning och coachning för att kunna omsätta teorierna i praktisk handling. Projektarbetet kommer också att hjälpa dig i din personliga utveckling då du tvingas reflektera över ditt eget ledarskap och de uppgifter du ställs inför.  Den sista dagen är det gemensam redovisning av ditt och de andra deltagarnas individuella projekt. Det ögonblick då du redovisar ditt eget projektarbete kan bli det stoltaste under hela utbildningen.

Grunderna i kvalitets- och miljöstyrning

Förstå bakgrunden till kvalitets- och miljöstyrning. Vi startar ett projektarbete som ger dig tillfälle att träna upp det som vi går igenom under utbildningen och som kan tillämpas i din organisation. Projektarbetet redovisas i slutet av utbildningen.

Socialt ansvarstagande internt och externt

Har alla medarbetare en bra arbetsmiljö? Förekommer det någon diskriminering såväl internt som externt? Producerar du i andra länder? Socialt ansvarstagande handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Verksamhetsstyrning, ledningssystem och standarder

Vi tar ett rejält grepp om utvecklingen av internationella standarder (ISO). Vi går igenom ISO 9001, ISO 14001 samt informerar om ISO/TS 16949, ISO 17025/17020, HACCP och OHSAS. Under dagen tittar vi på så kallade mjuka värden som relationer, då vi gör en SDI-kartläggning av deltagarnas och gruppens styrkor respektive drivkrafter.

Effektiva team och arbetsmiljö

Under dagen fortsätter vi med ”effektiva team” med målsättningen att acceptera individers olikheter, så att allas skiftande erfarenheter, bakgrund och kultur kan bli en tillgång i en organisation. Vi tar även upp Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och vad som menas med systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM).

Kund- och leverantörsbegrepp

Hur kan du som kvalitets- och miljöansvarig integrera faktorerna ledarskap, affär och styrning? Tydlighet och förmåga att kunna ”översätta affären” är viktiga ingredienser. Du får under dessa dagar verktyg för att skapa en effektiv struktur, tydlighet och metodik i organisationen för att ta tillvara alla resurser optimalt. En koppling mellan strategier och mål samt effektiv verksamhetsstyrning är nödvändig.

Revision – Att planera och genomföra

Revision inom kvalitets- och miljöområdet grundar sig på ISO 19011:2011. Målet är mer inflytande över framtida händelser så att det oförutsägbara ska störa mindre när du leder, administrerar och utvecklar. Vi genomför vi en revision i skarpt läge inom en tillverkande industri där målet är att du ska kunna använda revisionsverktyget anpassat till verksamheten.

Riskhantering och processverktyg

Vi går igenom riskhantering och hur du kan känna igen varningssignaler – och i tid åtgärda dem för att skapa en sund verksamhet. Vi tittar även på processverktyg som till exempel feleffektsanalys (FMEA), i förväg planerad kvalitetssäkring (APQP), statistisk processtyrning (SPS) samt kapabilitet.

Lean, förbättringsarbete och värdeflöde

Vi går igenom ett flödesschema som steg för steg visar aktiviteter som tillsammans utgör en process. Dagen ägnas åt LEAN som går ut på att maximera kundnyttan och minimera slöseri. Baserat på Toyotas 14 principer, sundhet i agerandet och smarthet i hanteringen, kan alla organisationer på olika sätt bli bättre. Du får svar på frågor som: Vad menas med värdeflöde? Hur väl fungerar flöden i en tillverkning? Hur snabbt får vi igenom ett kundåtagande? Hur kan ledtiden minska och den värdeskapande tiden öka?

Process- och miljömål samt bristkostnader

Vi går igenom mål, KPI:er (nyckeltal) och andra mätetal samt omvärldens och våra egna krav och målsättningar. Vad innebär lagar och förordningar för verksamhetsstyrningen? Vi reflekterar även kring frågor som: Vad innebär ”Ständig förbättring”? Vad ligger till grund för att systematiskt bli bättre? Bättre än vad? Vad menas med bristkostnad?

Produktansvar och implementering av affärssystem

Vad krävs för att driva verksamhet? Vad menas med produktansvar? Hur väljer vi rätt affärssystem? Vi tar upp begreppen ur flera aspekter och diskuterar frågeställningarna. Vi tar upp teoretiska fall och uppmuntrar dig och de andra deltagarna att ta med egna exempel för diskussion och förslag på hantering.

Utvärderingsmodeller och finslipning av projektarbetena

Vi tittar bland annat på hur affärssystem kan stödja verksamheten. Eller måste man anpassa den? Utifrån de kunskaper du nu har fått bör du kunna sätta system och få de olika ägarna i systemet (processägarna) att själva förstå nyttan. Vad säger utvärderingsmodellerna och vilka synpunkter har certifieringsrevisorn? Under dessa dagar finslipar du också ditt projektarbete.

Redovisning av kvalitets- och miljöprojektet

Projektet som startade i början av utbildningen redovisas nu inför alla deltagarna samt inbjudna från olika företag och organisationer. Det blir en fantastisk dag med massor av kunskapsöverföring och tid att reflektera. Denna dag planeras ihop med hela gruppen och kommer att ligga cirka två veckor efter avslutad grundutbildning.

Återkoppling och reflektion 

Återkoppling, reflektion och erfarenhetsutbyte sker under en dag cirka sex månader efter avslutat program. Vi tittar i backspegeln där du och andra deltagare får berätta om ert nuläge. Vi tar även upp aktuella nyheter inom kvalitets- och miljöområdet.

Diplomering

När ditt projektarbete är godkänt får du ditt efterlängtade examensbevis och diplom under trevliga former. Dessa kan sedan foga till din CV och du kan i fortsättningen titulera dig ”Diplomerad kvalitets- och miljöansvarig”.

Ladda ner produktblad

Kvalitets- och miljöansvarig

Utbildningsinformation

Omfattning
22 dagar, 08.30 - 16.00

Kommande utbildningsstarter

Örebro
22 november, 2021

Utbildningsdagar

2021-11-222021-11-232021-12-06
2021-12-072021-12-202021-12-21
2022-01-102022-01-112022-01-24
2022-01-252022-02-072022-02-08
2022-02-212022-02-222022-03-07
2022-03-082022-03-212022-03-22
2022-04-042022-04-052022-04-26
2022-05-10
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
89 000 kr exkl. moms.

Intresseanmälan