”För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i en farligt gods transport ska ha.”

ADR 1:3

Om du ska transportera farligt gods som värdeberäknad mängd, eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått en 1.3-utbildning. Personer vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods på väg ska ha fått utbildning om bestämmelserna för transport av sådant gods, anpassad efter deras ansvarsområden och arbetsuppgifter, i överensstämmelse med kapitel 1.3. Detta krav ska gälla exempelvis personal som är anställd av transportören eller avsändaren, personal som lastar eller lossar farligt gods, personal hos speditörer samt förare, dock inte förare med intyg enligt 8.2.1, som är involverade i transport av farligt gods på väg.

Utbildningsprogram

En ADR 1.3 utbildning är uppdelad i tre obligatoriska delar:

Del 1

Allmän del om farligt gods, lagar och regler, samt ingående aktörers olika roller och ansvar i transportkedjan.

Del 2

Funktionsspecifik del: Här beskrivs de olika rollerna i transportkedjan samt vilka specifika krav som ställs på dessa. I denna del beskrivs också en transportkedja från den allra första åtgärden för att kunna genomföra en transport på ett säkert sätt. Här ska deltagarna även kunna identifiera sin egen roll i kedjan och därmed få kännedom om ett ev. ytterligare utbildningsbehov anpassat efter delegeringsordningen.

Del 3

Säkerhet: Här belyses i allmänna ordalag begreppen ”safety” och ”security”. Om deltagare hanterar gods med hög riskpotential ska deltagaren få information om hanteringen av gods med hög riskpotential (security).

Utbildningsinformation

Omfattning
1 dag, 08.30 - 14.00

Kommande utbildningsstarter

Utbildningsdagar

2021-06-01
Ingår i utbildningen
Fika, lunch, kurslitteratur
Pris
2 600 kr exkl. moms.

Intresseanmälan